Избери валута »

Българските хотели, он-лайн резервации, хотелски аукцион

Научете повече за България

Научете повече за България
Точно време
  • Начало
  • ЕС Проекти
  • процедура BG16RFOP002-2.092„Подкрепа на предприятия, регистрирани по Закона за туризма като туроператор или туристически агент, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“, АДБФП № BG16RFOP002-2.092- 0535-C01

процедура BG16RFOP002-2.092„Подкрепа на предприятия, регистрирани по Закона за туризма като туроператор или туристически агент, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“, АДБФП № BG16RFOP002-2.092- 0535-C01

насл. място:
тип хотел:

 

 

Проект и главна цел: Подкрепа на предприятия, регистрирани по Закона за туризма като туроператор или туристически агент, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 Номер на АДПБФП: BG16RFOP002-2.092-0535-C01 Бенефициент:

БУЛ ХОТЕЛ ТУР ООД Обща стойност: 2 316.28 лв., от които 1 968.84 лв. европейско и 347,44 лв. национално съфинансиране.

Начало: 21.12.2020 г. Край: 21.03.2021 г.

ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОЕКТ ПО

АДБФП № BG16RFOP002-2.092-0535-C01

 

На 21.12.2020 г. между МИНИСТЕРСТВО НА ТУРИЗМА на Република България в изпълнение на процедура чрез директно предоставяне BG16RFOP002-2.080 „Подкрепа за МСП от туристическия сектор за преодоляване на икономическите последствия от COVID-19 чрез прилагане на схема за подпомагане от Министерството на туризма (МТ)“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 (ОПИК), и БУЛ ХОТЕЛ ТУР ООД бе сключен Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.092-0535-C01 по процедура BG16RFOP002-2.092 „Подкрепа на предприятия, регистрирани по Закона за туризма като туроператор или туристически агент, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“.

Проект BG16RFOP002-2.092-0088-C01 „Подкрепа на предприятия, регистрирани по Закона за туризма като туроператор или туристически агент, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Обща стойност на проекта: 2 316.28 лева, от които БФП в размер на 2 316.28 лева, от тях 1 968.84 лева са средства от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) и 347.44 лева са Национално съфинансиране.

Изпълнението на договора за безвъзмездна финансова помощ цели да осигури на БУЛ ХОТЕЛ ТУР ООД оперативен капитал за преодоляване на недостига на средства или липса на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19.

По проекта се осигуряват оборотни средства, с които дружеството да посрещне част от разходите си за оперативен капитал, чиято стойност се калкулира в стойността на предоставяната туристическа услуга.

Общият ефект от изпълнението на проекта е осигуряване на икономическа стабилност и по-лесно преодоляване на последиците от пандемията COVID-19.

Дата: 23.12.2020 г.

Резервации и цени

 

 

 

 

Резервирай