Избери валута »

Българските хотели, он-лайн резервации, хотелски аукцион

Научете повече за България

Научете повече за България
Точно време

Общи условия


            1. Бул Хотел Тур се задължава да предостави вярна информация за предлаганите  продукти, крайните цени с ДДС, както и да издаде туристически ваучер за заплатените от клиентите си услуги.

 

            2. Когато цената на туристическата услуга е обявена във валута различна от български лев, преизчисленията се извършват по фиксинга на БНБ в деня на плащане.

 

            3. Резервацията се счита за валидна след попълване на резервационна бланка и договор за тур.пътуване.

 

            4. Резервацията се счита за потвърдена след заплащане на пълния пакет от услуги. Бул Хотел Тур се задължава да издаде съответните документи – тур.ваучер, фактура и подписване на настоящия договор.

 

            5. Заплащането на заявените услуги се извършва в следния ред (освен ако не е обявен друг ред за някои специални оферти):

-  До 3 раб. дни от потвърждаване на заявката – депозит от 50% от пакета услуги;

-  До 14 календарни дни преди началната дата на престоя – 100 % от пакета услуги;

-  Промяна на цената за тур.пътуване е възможна при промяна на а е възможна при: промяна на транспортни разходи /гориво/, летищни пристанищни и др. такси; промяна с повече от 5% на валутния курс в периода м/у датата на сключване на договора и отпътуването; непредвидено покачване на цените от страна на партньорите ни, както и в други обективно наложителни случаи;

 

            6. Туроператорът се задължава да информира в писмена форма потребителя за промяната в пакетната цена в срок до 3 дни от възникване на обстоятелствата по предходната алинея. В тези случаите по предходната алинея потребителят има право:

-  да приеме промяната в пакетната цена в срок до 3 дни след като бъде информиран за нея чрез заплащане на дължимата сума;

-  да не приеме промяната в пакетната цена и да се откаже от пътуването, като заяви това в срок до 3 дни от уведомяването му.

 

            7. Ако потребителят реши да анулира потвърдена резервация за настаняване в хотел и ако не са уточнени други условия и срокове, в зависимост от спецификата на избраната услуга, от заплатената сума се удържат следните неустойки:

-  от 14 до 7 календарни дни преди началната дата на престоя – 50 % от стойността на пакета услуги;

-  от 7 до 3 календарни дни преди началната дата на престоя - 70% от пакета услуги;

-  по-малко от 3 календарни дни преди началната дата на престоя - 100% от пакета услуги.

 

            8. Бул Хотел Тур не носи отговорност и не възстановява суми, в случай, че анулациите се дължат на форсмажорни причини, като военни действия, терористични актове, стачки, епидемии, природни бедствия и други обстоятелства извън неговия контрол.

 

            9. В случай, че извънредни обстоятелства от страна на доставчиците на услугите, които налагат  промяна или анулиране на резервацията, Бул Хотел Тур се задължава да предложи подходяща и приемлива алтернатива. Клиентът ще бъде информиран незабавно и може да избере една от следните алтернативи:

- да приеме налагащите се изменения;

-  да закупи друго пътуване;

-  да анулира пътуването.

 

            10. При настаняване в обект с по-ниска категория, Бул Хотел Тур ще възстанови разликата между заплатената услуга и реалната цена.

 

            11. Клиентът има задължението да уведоми Бул Хотел Тур за своя избор в 3-дневен срок от получаване на уведомлението за промяна или отказ, но не по-късно от началната дата на пътуване. Бул Хотел Тур ще възстанови в пълен размер заплатената сума, в срок от 7 дни, след датата за отказ от страна на клиента.

 

            12. В случай , че се касае за настаняване в хотел , при невъзможност за осъществяване на пътуването срок до 14 дни преди дата на пристигане, клиентът може да прехвърли правата и задълженията си по настоящия договор на трето лице, което отговаря на всички изисквания за реализиране на туристическата услуга.

 

            13. В случай, че по време на пътуването, клиентът нанесе телесни повреди или причини имуществени щети, всички възникнали разходи са за негова сметка.

 

            14. При извършване на промяна от клиента в допустимите срокове на заявената туристическа услуга се подписва нов договор.

 

            15. Всички рекламации, свързани с качеството на заплатените услуги, трябва да бъдат предявени от клиента на място пред доставчика на услугите и представител на Бул Хотел Тур или пред обслужващата фирма за отстраняване на слабостите. Предявяването става в писмена или друга подходяща форма, позволяваща то да бъде възпроизведено /телефакс, електронна поща и др./. В случай, че изискванията не бъдат удовлетворени, клиентът трябва да изиска от отговорно лице съставяне на протокол. В срок от 3 дни след завръщането си клиентът трябва да представи писмена рекламация и приложен протокол. Бул Хотел Тур се задължава да предостави писмено становище в срок от 30 дни след постъпване на рекламацията.

Суми за заявени, но неизползвани изцяло или частично по вина на клиента услуги, не се възстановяват.

 

            16. Бул Хотел Тур не носи отговорност за вреди, причинени от неизпълнение или неточно изпълнение на договора, които се дължат на: клиента; действия на трето лице, несвързано с изпълнението на договора, които не могат да се предвидят или избегнат; непреодолима сила или събитие, което не може да се предвиди или избегне от страна на Бул Хотел Тур ли неговите контрагенти при добросъвестно изпълнение на техните задължения.

 

            17. Бул Хотел Тур не носи отговорност за качеството на услуги, които клиентът е закупил индивидуално на място, а не чрез негов представител.

 

            18. Всички специфични изисквания за допълнителни услуги, извън обявените по отношение на храна, настаняване и други, трябва да се съгласуват с консултантите на Бул Хотел Тур и да бъдат записани в договора за пътуване.

 

            19. Бул Хотел Тур предоставя на клиента актуална полица за сключена застраховка "Отговорност на туроператора" , съгласно изискванията на българското законодателство.

 

             20.Застраховка "Отмяна на пътуване" се издава само по желание на клиента единствено в деня на сключване на договор за организирано пътуване.

 

             21. Потребителят се съгласява да предостави лични данни на "БУЛ ХОТЕЛ ТУР"ООД във връзка с извършване на услугите, възложени от Потребителя. Потребителят дава съгласие за тяхното съхраняване и обработване в базата данни на "БУЛ ХОТЕЛ ТУР"ООД.

Потребителят се съгласява "БУЛ ХОТЕЛ ТУР"ООД да предоставя личните му данни на доставчика, от когото е закупена съответната услуга (авиокомпания, хотел, доставчик на коли под наем, застраховател).
Потребителят се съгласява "БУЛ ХОТЕЛ ТУР"ООД да предоставя името и електронния адрес, който е посочил при извършване на резервацията, на трети лица, с които "БУЛ ХОТЕЛ ТУР"ООД има сключени споразумения за защита на личните данни на потребителите.
"БУЛ ХОТЕЛ ТУР"ООД се явява администратор на лични данни по смисъла на ЗЗЛД и ще обработва личните данни на Потребителят за изпълнение на своите задължения, във връзка с извършената от Потребителя резервация.
Данните ще се обработват и съхраняват на хартиен и електронен носител. "БУЛ ХОТЕЛ ТУР"ООД като администратор на лични данни, се задължава да осигури необходимите технически и организационни мерки за защита на данните от посегателства, загуба или промени. "БУЛ ХОТЕЛ ТУР"ООД използва технологии, които позволяват предпазване на цялата информация, която минава през уеб-страницата.
"БУЛ ХОТЕЛ ТУР"ООД е длъжен да не разкрива личните данни на Потребителя на трети лица. Предоставяне и достъп до тези данни може да има само в случаите, когато "БУЛ ХОТЕЛ ТУР"ООД е нормативно задължен да предостави данните на съответните публични органи и организации или му е надлежно изискана от такива органи по съответния ред; когато служителят е дал изрично съгласието си за разкриване на данните; случаите по т.3 от настоящия раздел на Общите условия на "БУЛ ХОТЕЛ ТУР"ООД или при други предвидени в Закона за защита на личните данни случаи; по отношение на информация, която не индивудуализира конкретно лице; по съвет на правните консултанти на "БУЛ ХОТЕЛ ТУР"ООД; в случай на преобразуване на "БУЛ ХОТЕЛ ТУР"ООД
"БУЛ ХОТЕЛ ТУР"ООД не носи отговорност, ако Потребителят сам е оповестил публично личните си данни на трети лица.
Потребителят има право на достъп и на поправка на личните си данни, обработвани от "БУЛ ХОТЕЛ ТУР"ООД, включително да иска изтриването и актуализирането им, да забрани представянето им на трети лица и др., при условията и по реда на глава V от Закона за защита на личните данни