Избери валута »

Българските хотели, он-лайн резервации, хотелски аукцион

Научете повече за България

Научете повече за България
Точно време

Общи условия Аукцион


ЧЛЕН 1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Термините, използвани в Споразумението с Потребителя, имат следния смисъл:

БУЛ ХОТЕЛ ТУР ООД (ПРОДАВАЧ)

Тур.оператор, сключил договор с ХОТЕЛИЕР за предоставяне на тур.услуги чрез хотелски аукцион .

АУКЦИОН

създадената от Бул Хотел Тур ООД платформа за онлайн сделки на български език, където се организират търгове за предоставяни туристически и хотелски услуги

ПАКЕТИ

Туристически и хотелски услуги, които могат да бъдат предмет на Търг съгласно Споразумението с Потребителя.

ПОТРЕБИТЕЛ

физическо или юридическо лице, отговарящo на условията на Споразумението с Потребителя, и регистрирано правилно в резултат, на което е създаден Акаунт и Бул Хотел Тур ООД предоставя услуги съгласно условията на настоящото Споразумение

ХОТЕЛИЕР

Хотелиер, който предлага Тур.Пакети за продажба в Аукциона, независимо от вида на Търга

УЧАСТНИК В ТЪРГ

Потребител, който участва чрез наддаване, в рамките на един Търг

КУПУВАЧ

Потребител, който предприема дейности, насочени към закупуване или който закупува Пакети в Аукциона, независимо от вида на Търга

ТЪРГОВЕ

процедури по сключване на договори за покупко-продажба, съгласно условията на настоящото Споразумение, включително процедури по определяне цената на Пакет, която води до продажбата му

АКАУНТ

акаунт на Потребителя с уникално потребителско име и парола за вход, представляващ сбор от данни. В акаунта се събират данни и информация за дейността на Потребителя в Аукциона, организиран от Бул Хотел Тур ООД

СПОРАЗУМЕНИЕ С ПОТРЕБИТЕЛЯ

настоящото Споразумение с Потребителя и Бул Хотел Тур ООД

 

ЧЛЕН 2. СРОКОВЕ И УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ТЪРГ

2.1.

Следните физически или юридически лица, могат да бъдат Потребители: физически лица, на възраст най-малко 18 години и които са дееспособни да сключват правно обвързващи договори, юридическите лица и организации, които не са юридически лица, но са в състояние да придобиват права от свое име и да поемат задължения.

2.2.

Физическите лица, желаещи да се регистрират, трябва да попълнят регистрационната форма съдържаща: име, фамилия, електронен адрес, избрано потребителско име в Аукциона и парола. С попълването на посочените по-горе лични данни Потребителят дава изричното си разрешение за събиране, обработване, съхранение и прехвърляне на тези данни от Бул Хотел Тур ООД или от трето лице в съответствие с действащото законодателство.

2.3.

В резултат на правилна регистрация, Бул Хотел Тур ООД създава акаунт на Потребителя, отговарящ на потребителското име (вход), попълнено в регистрационния формуляр. Потребителят получава достъп до профила след като въведе потребителско име и парола в Аукциона (влизане в системата).

2.4.

Не е възможно Потребителят да променя потребителското си име (вход), прието по време на регистрацията. За всеки профил трябва да бъде зададена отделна електронна поща.

2.5.

Потребителят може да притежава повече от един профил, но те не могат да се използват за извършване на дейности, които нарушават условията по-долу. На Потребителя се забранява:

a. да участва в наддаване в рамките на един Търг чрез повече от един от своите профили

б. да наддава в собствения си Търг;

в. да използва профили за да повишава по нечестен начин цените, предложени в наддавателните листи.

2.6.

Потребителят не може да използва Профилите на други Потребители или да предоставя своя Профил на други лица. Потребителят трябва да запази паролата на Профила си в тайна. Профилите не могат да се прехвърлят.

 

ЧЛЕН 3. ВИДОВЕ ТЪРГОВЕ

3.1.

Бул Хотел Тур в качеството си на тур.оператор е посредник при сделките и носи отговорност пред КУПУВАЧА като издава платежен документ – ваучер с който КУПУВАЧА ползва тур.продукти, след участие в аукциона, издава фактури за плащания от КУПУВАЧА , представя копие от застраховка на тур.оператора, както и договор с КУПУВАЧА за предоставяне на пътуване с обща цена.

3.2.

В Аукциона могат да се поддържат следните видове търгове:

a. Търг с наддаване, при който Продавач, предлагащ Пакети, кани за участие в наддаване с цел сключване на договор за продажба Потребителя, който е предложил най-висока цена (наддаване);

б. Търг с наддаване с допълнителна опция "Купи сега", при който се извършва наддаване и Купувачът, като използва опцията "Купи сега", може допълнително да закупи предложения Пакет незабавно на фиксирана цена, предварително определена от Продавача; Купувачът може да използва опцията "Купи сега" преди Участник в търга да предложи по-висока цена от определената от Продавача в опцията "Купи сега";

в. Търг само с опция "Купи сега", при който Продавачът предлага Стока на предварително фиксирана цена.;

3.4.

Цените, предложени от Продавачите, както и другите условия на Търговете, представляват публична информация, достъпна за всеки, който посещава Аукциона.

 

ЧЛЕН 4. НАЧАЛО НА ТЪРГ

4.1.

С цел да се предложи Туристически Пакет на Търг, ХОТЕЛИЕРЪТ трябва да направи Описание на Търга. За тази цел, ХОТЕЛИЕРЪТ трябва да попълни формуляр за продажба в Аукциона, където трябва точно да се посочи наименованието на Търга и описанието на Пакета. Докато създава описанието на Търга, ХОТЕЛИЕРЪТ определя сроковете и условията на сделката.

4.2.

След като описанието на Търга бъде потвърдено от ХОТЕЛИЕРА , то се публикува в Аукциона, освен ако ХОТЕЛИЕРЪТ не посочи различна дата във формуляра за продажба, след която ХОТЕЛИЕРЪТ ще се обвърже със съдържанието на описанието на Търга и Търгът ще започне.

4.3.

С предлагането на Пакет за продажба от страна на ХОТЕЛИЕРА на сайта на БУЛ ХОТЕЛ ТУР, стартира изпълнението на договора за целта, за която е стартиран Търгът.

4.4.

Описанието на Пакетите трябва да бъде изписано на кирилица, да бъде достоверно и пълно и не може да подвежда останалите Потребители, особено що се отнася до характеристиките на Пакета. Описанието на Пакета трябва да бъде изписано на Български език. Допустимо е изписването и на други езици, при условие, че е налично и Описание на български. Описанието на Пакета трябва да отговаря на действащото законодателство, и по-специално трябва да съдържа информацията, която се изисква при определени обстоятелства, включително и информацията, относно приложимите разпоредби на правото за защита на потребителите. Продавачът е напълно отговорен за съдържанието, което публикува в описанието на Търга, и по-специално за всякакви грешки или неточности в това описание. В случаите когато описанието на Пакета и останалата част от текста в стартирания от ХОТЕЛИЕРА търг е на език различен от Българския, с включването в търга всеки участник декларира, че разбира условията свързани с предлагания Пакет.

4.5.

Информацията, съдържаща се в описанието на Търга може да се отнася само за обекта на Търга.

4.6.

ХОТЕЛИЕРЪТ е обвързан със съдържанието на описанието на Търга. ХОТЕЛИЕРЪТ може да променя съдържанието на описанието на Търга преди да се направи първото предложение или преди Купувачът да е използвал опцията "Купи сега". След изтичането на този срок, ХОТЕЛИЕРЪТ не може да прави никакви промени, които представляват изменения на правилата и условията на сделката и в същото време представляват промяна в характеристиките на продукта.

 

ЧЛЕН 5. ПРОТИЧАНЕ НА ТЪРГА

5.1.

Потребителят участва в Търг с наддаване като прави предложения (Търгове с наддаване) или чрез опция "Купи сега" (Търгове с опция "Купи сега"). За да изпълни някои от действията, посочени по-горе, е необходимо да попълни специален формуляр, намиращ се на страницата на Търга, и след това да провери съдържанието му и да потвърди избора си.

5.2.

В момента, в който Участникът в търга прави предложение, той дава съгласието си да се прехвърли информацията на ХОТЕЛИЕРА, съдържаща следните данни за неговия Акаунт: име и фамилия, електронен адрес.

5.3.

По време на Търг, Потребителите могат да задават въпроси на Бул Хотел Тур, които се отнасят до сключване на сделки в Аукциона. Съдържанието на въпроса автоматично се изпраща на ХОТЕЛИЕРА по електронна поща.

5.4.

Чрез присъединяване към предложение за наддаване за една стока, Участникът определя максималната цена, която той е готов да заплати за предложения Пакет. Системата автоматично ще направи предложение при минималната цена, която би позволило на Участника ако направи наддаването с увеличената цена то да е по-голямо от останалите предложения на Участниците. След това, в резултат на всяка следваща оферта на друг Участник, системата автоматично ще генерира предложението при минимална цена, която ще даде възможност на Участника да наддаде повече от друг Участник с размера на увеличението.

5.5.

По време на наддаване в Търговете, Участникът може да променя размера на максималната цена, но не може да посочи сума по-ниска от най-високата предложена в този момент от друг Участник.

5.6.

Участник, който предлага най-високата цена става победител в Търга с наддаване за един Пакет.

5.7.

Търгът приключва преди изтичането на предвидения срок. Търгът може да бъде закрит по-рано в следните случаи:

a. при Търг за продажба с опция "Купи сега" – след като Купувачът е използвал тази опция.

5.8.

Когато Участник в Търга направи ново предложение, системата автоматично изпраща съобщение на електронната поща на Участника, който до момента е дал най-висока цена, с което го уведомява, че друг Участник е предложил по-висока цена от неговата.

5.9.

Когато Участник в Търга направи ново предложение, системата автоматично изпраща съобщение на електронната му поща, с което го уведомява, че предложението му е прието.

5.10.

Бул Хотел Тур ООД може да блокира един от Акаунтите на Потребител за ограничен или неограничен период от време, ако действията на Потребителя нарушават разпоредбите на споразумението, създават отрицателен имидж на Бул Хотел Тур ООД или по някакъв начин са в ущърб на Бул Хотел Тур ООД. Независимо от факта, че Акаунтът е бил блокиран, Потребителят е изцяло отговорен за действията, в резултат на които е блокиран Акаунта, като най-вече е отговорен за щети, причинени на Бул Хотел Тур ООД.

5.11.

Потребител, чийто Акаунт е бил блокиран, не може да се регистрира отново в Аукциона без предварителното съгласие на Бул Хотел Тур ООД. Бул Хотел Тур ООД може да откаже да регистрира отново Потребител, чийто Акаунт е бил блокиран в миналото.

 

ЧЛЕН 6. ЗАКЛЮЧИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ

6.1.

Информацията, че Търгът е приключил се показва в описанието на Търга. Ако има спечелил, определен съгласно с указаните тук правила, в момента, в който Търгът с наддаване приключи, печелившото предложение се приема и информацията за прекратяването на Търга и спечелилия се изпраща на електронния адрес на Купувача.

6.2.

Договорът за пътуване с обща цена между Бул Хотел Тур ООД и спечелилия наддаването се сключва в момента, в който се приеме печелившото предложение. Договорът между Бул Хотел Тур ООД и Купувача, когато се използва опцията "Купи сега", се сключва в момента, в който Купувачът потвърди, че е използвал тази опция.

 

ЧЛЕН 7. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ

7.1.

Личните данни, дадени от Потребителите са събрани и обработени от Бул Хотел Тур ООД, в съответствие с приложимото право и политиката за защита на личните данни.

7.2.

Потребителят се задължава да не разкрива пред трети лица никаква информация, отнасяща се до други Потребители, която е била получена от Бул Хотел Тур ООД в резултат на използването на Аукциона, освен ако той не е получил предварително съгласие от Потребителя, за когото се отнася. Информацията, получена от Бул Хотел Тур ООД може да бъде използвана от Потребителя само за целите, свързани с осъществяването на сделка и изпълнение на споразумения, сключени в резултат на Търг.

 

ЧЛЕН 8.ЛИЧНИ ДАННИ

8.1.

Потребителят се съгласява да предостави лични данни на "БУЛ ХОТЕЛ ТУР"ООД във връзка с извършване на услугите, възложени от Потребителя. Потребителят дава съгласие за тяхното съхраняване и обработване в базата данни на "БУЛ ХОТЕЛ ТУР"ООД.
Потребителят се съгласява "БУЛ ХОТЕЛ ТУР"ООД да предоставя личните му данни на доставчика, от когото е закупена съответната услуга (авиокомпания, хотел, доставчик на коли под наем, застраховател).
Потребителят се съгласява "БУЛ ХОТЕЛ ТУР"ООД да предоставя името и електронния адрес, който е посочил при извършване на резервацията, на трети лица, с които "БУЛ ХОТЕЛ ТУР"ООД има сключени споразумения за защита на личните данни на потребителите.
"БУЛ ХОТЕЛ ТУР"ООД се явява администратор на лични данни по смисъла на ЗЗЛД и ще обработва личните данни на Потребителят за изпълнение на своите задължения, във връзка с извършената от Потребителя резервация.
Данните ще се обработват и съхраняват на хартиен и електронен носител. "БУЛ ХОТЕЛ ТУР"ООД като администратор на лични данни, се задължава да осигури необходимите технически и организационни мерки за защита на данните от посегателства, загуба или промени. "БУЛ ХОТЕЛ ТУР"ООД използва технологии, които позволяват предпазване на цялата информация, която минава през уеб-страницата.
"БУЛ ХОТЕЛ ТУР"ООД е длъжен да не разкрива личните данни на Потребителя на трети лица. Предоставяне и достъп до тези данни може да има само в случаите, когато "БУЛ ХОТЕЛ ТУР"ООД е нормативно задължен да предостави данните на съответните публични органи и организации или му е надлежно изискана от такива органи по съответния ред; когато служителят е дал изрично съгласието си за разкриване на данните; случаите по т.3 от настоящия раздел на Общите условия на "БУЛ ХОТЕЛ ТУР"ООД или при други предвидени в Закона за защита на личните данни случаи; по отношение на информация, която не индивудуализира конкретно лице; по съвет на правните консултанти на "БУЛ ХОТЕЛ ТУР"ООД; в случай на преобразуване на "БУЛ ХОТЕЛ ТУР"ООД
"БУЛ ХОТЕЛ ТУР"ООД не носи отговорност, ако Потребителят сам е оповестил публично личните си данни на трети лица.
Потребителят има право на достъп и на поправка на личните си данни, обработвани от "БУЛ ХОТЕЛ ТУР"ООД, включително да иска изтриването и актуализирането им, да забрани представянето им на трети лица и др., при условията и по реда на глава V от Закона за защита на личните данни